• Đặt phòng

Đặt phòng

Bạn có thể tạo một yêu cầu đặt phòng bằng cách:
1. Điện thoại tại 03 61 38 47 20
2. Email contact@bienvenuecheznousabergues.fr
3. Mẫu

đặt phòng của bạn sẽ được thiết xác nhận qua điện thoại hoặc email.

Trong hơn 15 người yêu cầu, bạn phải gọi 03 61 38 47 20.

Lựa chọn phòng của bạn vẫn là một mong muốn đơn giản!
Nó sẽ được phân bổ theo hội trường sẵn có và kế hoạch.